#AD1 Tájékoztatás

Dr Marketing KFT (székhely: HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz 1. | adószám: 12799147 – 2 – 08 | cégjegyzékszám: 08 – 09 – 010180, „KFT vagy Napvitorladiszkont”) vagy Bőhm Ferenc „Kis adózó” (székhely: HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz 1. | adószám: 62329718 – 2 – 18 | nyilvántartási szám: 00190570, „Kis adózó”) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Napvitorladiszkont/Kis adozó és az Önök között létrejött szerződés („Szerződés”) elválaszthatatlan részre.

Önök a KFT – vel, vagy a Napvitorladiszkonttal/Kis adózóval kötött Szerződés aláírásával elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Napvitorladiszkont/Kis adózó az Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa. Egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat a Napvitorladiszkont/Kis adózó az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önöket érintő egyéb változásokról, a Napvitorladiszkont/Kis adózó újdonságairól Önöket tájékoztassa.

#AD2 Kezelt adatok köre

A Napvitorladiszkont/Kis adózó által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a Napvitorladiszkont/Kis adózó szolgáltatásinak igénybevétele során a Napvitorladiszkont/Kis adózó birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek az Önök tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Önök által a Napvitorladiszkont/Kis adózó részére továbbított minden személyes adat. Ezen személyes adatok a következők:

– Teljes név
– Cégnév
– E-mail cím
– Telefonszám
– Szállítási cím
– Számlázási cím
– Adóazonosító jel
– Cégjegyzékszám
– Bankszámlaszám
– OM azonosító
– IP cím
– Egyéb speciális azonosító jel
– Személyigazolvány szám
– webshopos felhasználónév
– webshopos jelszó
– ingatlanről készült képek
– tervrajzok, kőzmű térképek

Továbbá egyes reklám, vagy marketing tevékenységekhez (Google Adwords, Analytics) felhasznált adatok köre a következők:

– Operációs rendszer
– Képernyő mérete

– IP cím
– Egyedi azonosító kód
– MAC cím
– Honlapon eltöltött idő
– Keresési indexek
– Keresési országok
– Indexelési információk
– Származási ország
– Használt nyelv

#AD3 Adatkezeléssel érintettek köre

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az Önöktől és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy illetve a Napvitorladiszkont/Kis adózó részére történő továbbításához. A Napvitorladiszkont/Kis adózó a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A személyes adatoknak az Önök általi, a Napvitorladiszkont/Kis adózó részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

Önök a személyes adatok Napvitorladiszkont/Kis adózó részére történő átadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosultak.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Önök kötelesek a Könyvelőirodának a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

#AD4 Adatok feldolgozása

A Napvitorladiszkont/Kis adózó az adatkezelési tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

– Számlázz.hu
– UNAS webshop
– GLS online
– Express One webcash
– Google Inc.
– E-mail rendszerek
– OSTicket sys – hibajegykezelő rendszer

#AD5 Adatváltozás bejelentése

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, a Napvitorladiszkont/Kis adózó által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

A bejelentést megteheti egy egyszerű e-mailben (unas@napvitorladiszkont.hu) vagy ide kattintva egy űrlap segítségével.

#AD6 Adatkezelés célja és megismerésére jogosultak

Az adatkezelés célja a Napvitorladiszkont/ Kis adózó birtokába került személyes adatok vonatkozásában:
– a Napvitorladiszkonttól, vagy kis adózótól igénybe vett szolgáltatások teljesítése;
– a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
– a Napvitorladiszkont/Kis adózó – könyvelt partner közti kapcsolat fenntartása;

Önök a KFT – vel vagy kis adózóval kötött Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önök által megadott személyes adatokat a Napvitorladiszkont munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, megismerjék és kezeljék.

Jogszabályi előírás alapján az általunk foglakoztatott könyvelő iroda, bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

#AD7 Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak és a szolgáltatás megrendelésétől számított további 5 évig.

#AD8 Adatok továbbítása és átadása

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett illetve Önök az adatokat közölték. A személyes adatokat a KFT vagy a kis adózó abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Önök hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek a KFT vagy kis adózó megbízásából kezelik az érintett adatokat. (pl. Express One futárszolgálat)

Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

A KFT vagy kis adózó a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. A KFT vagy kis adózó az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

– ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;
– azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
– az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A Szerződés aláírásával Önök kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal a KFT vagy kis adózó részére átadni jogosultak.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a KFT vagy kis adózó haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önöknek a törlés tényéről.

#AD9 Adatbiztonság

Az adatkezelés során a Napvitorladiszkont/Kis adózó tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink a Könyvelőirodához hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk a Napvitorladiszkont/Kis adózó által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

#AD10 Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

#AD10.1 Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és a Napvitorladiszkont/Kis adózó által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő

tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti a Napvitorladiszkont/Kis adózó. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, emailben illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a Napvitorladiszkont/Kis adózó részére megküldeni. A Napvitorladiszkont/Kis adózó a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért a Napvitorladiszkont/Kis adózó költségtérítést számíthat fel.

#AD10.2 Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a Napvitorladiszkont/Kis adózó felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy a Napvitorladiszkont/Kis adózó egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a Napvitorladiszkont/Kis adózó helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a Napvitorladiszkont/Kis adózó értesíti az érintettet.

#AD10.3 Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

#AD10.4 Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag a Könyvelőirodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Napvitorladiszkont/Kis adózó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy

törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Napvitorladiszkont/Kis adózó megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

#AD10.5 Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott tényleges – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

#AD10.6 Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével, kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

#AD10.7 Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A Napvitorladiszkont/Kis adózó az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

#AD11 Egyebek

A Napvitorladiszkont/Kis adózó fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a Szerződésben megadott elérhetőségeik valamelyikén.

#AD12 Értelmező rendelkezések
 1. Érintett
  Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 2. Személyes adat
  Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 3. Hozzájárulás
  Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 4. Tiltakozás
  Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 5. Adatkezelő
  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

 6. Adatkezelés
  Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 7. Adattovábbítás
  Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 8. Nyilvánosságra hozatal
  Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 1. Adattörlés
  Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 2. Adatmegjelölés
  Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 3. Adatzárolás
  Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 4. Adatmegsemmisítés
  Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 5. Adatfeldolgozás
  Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 6. Adatfeldolgozó
  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

 7. Adatállomány
  Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 8. Harmadik Személy
  Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 9. EGT – Állam
  Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

 10. Harmadik Ország
  Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

 11. Adatvédelmi Incidens
  Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

#AD13 Cookie-k

#AD13.1 Cookie-k (sütik) használatáról

A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes

cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta. Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk tovább fejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel.

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

#AD13.2 Hirdetéssel kapcsolatos információk

Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján. A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára.

A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát, ha felkeresik a hirdetés leiratkozási oldalt. (Arra is lehetőség van, hogy a külső szolgáltatók cookie-használatáról való leiratkozáshoz a felhasználókat a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalára irányítja.) Ezen a webhelyen a Google szolgáltat fizetett hivatkozásokat, linkeket a weboldalra látogatóknak.

#AD13.3 Mi az a DoubleClick DART Cookie?

A DoubleClick DART cookie-t a Google használja a partnereinek webhelyén megjelenő hirdetéseknél, például az AdSense hirdetéseket megjelenítő vagy a Google által jóváhagyott hirdetési hálózatokban részt vevő webhelyek hirdetéseinél. Ha a felhasználók ellátogatnak valamely partner webhelyére, és akár megtekintenek egy hirdetést, akár rá kattintanak egy hirdetésre, egy cookie kerülhet az adott végfelhasználó böngészőjébe. Az ilyen cookie-kból gyűjtött adatokat a rendszer arra használja fel, hogy segítse a megjelenítőket a hirdetések jobb kiszolgálásában és kezelésében webhelyeiken és az interneten.

#AD13.4 Más webhelyre mutató linkek, vagy e-mail, telefon linkek?

Ezen a webhelyen más weboldalakra mutató linkek és utalások találhatók. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e weboldalunkhoz tartozó szervezetünk, társaságunk hatásköre nem terjed ki a más webhelyek által alkalmazott sütikre és követő technológiákra, és ez a szabályzat más webhelyekre nem vonatkozik.

#AD13.5 Általános információ

Jelen weboldal, ahol ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, szabályzatot, tájékoztatót olvassa a jelenlegi felhasználó, (továbbiakban: weboldalunk, weboldal) oldalain és aloldalain megjelenő adatok, információk, feltételek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért felelősséget nem vállalunk. A weboldalunkon elhelyezett információkért, illetve a weboldalunkról elérhető további más tulajdonban lévő weboldalak információiért felelősséget nem vállalunk és nem ellenőrizzük a tartalmi helyességét, helyt- állóságát, illetve aktualitását.

A weboldalunk megtekintésével, letöltésével a látogató elfogadja a weboldalunkon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat feltételeit, meghatározott pontjait. Amennyiben nem ért egyet feltételeinkkel a weboldalt hagyja el és ne látogassa. A Weboldalunk teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalunk előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalunkon található képi, illetve írásos tartalom egésze, vagy csak egy részének bármely formában történő másolása, átruházása, terjesztése, reprodukció létrehozása. Ezenkívül a nyilvánosság számára elérhetővé tenni, nyomtatott formában tárolni, amennyiben a személyes használat mértékét meghaladja.

A weboldalunk, illetve annak tulajdonosa(i) olyan károkért nem tartozik, nem tartoznak felelősséggel, amelyek a weboldal használatával, hiányosságaival, hibáival, használhatatlanságával, rosszindulatú vírusok, tartalmak, adatátviteli hibáiból adódnak. Továbbá harmadik személy által publikált, információk, fájlok, irományok, nyomtatott anyagok, amelyek a weboldalunkkal kapcsolatban hozhatók. A weboldalunkhoz, -ra, illetve a weboldal kapcsolati elérhetőségeire eljuttatott személyes adatokat csak kapcsolattartás céljából használjuk fel. Továbbá az Ön által engedélyezett weboldalunkon feltüntetett 3. személy részére juttatjuk el az ide látogató kérésére. Az adatvédelmi irányelvek felelőse a weboldal domain címének igénylője. A weboldalunkra látogató felhasználó, elfogadja, hogy a weboldalon feltüntetett partnerek, linkek tulajdonosai felhasználhatják a személyes adatait üzletszerzés

céljából. További tájékoztatás: IP címét, és internetes elérhetőségeit a weboldalunk látogatása alkalmával a böngészőn keresztül tárolhatja a szerver kiszolgáló információ technológiai rendszere, különböző forgalmi, látogatottsági statisztikák készítése, rosszindulatú vírusok, tartalmak, támadások beazonosítása végett és az adatok feldolgozása céljából az adatfeldolgozó információ technológiai rendszer, vagy személy részére átadja.

#AD14 Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

Alulírott Vállalkozás („Megrendelő”) ezen nyilatkozat aláírásával beleegyezem abba, hogy elfogadom a KFT/”Kis Adózó” („Megbízott”) adatvédelmi tájékoztatását, továbbá elfogadom, hogy a következőkben megadott adatokat a megbízott vállalkozás felhasználhassa, tovább adhassa 3. személy felé és tárolhassa az adatokat a beérkezéstől számított 5 éven keresztül.

Teljes név   Bankszámlaszám  
Számlázási cím   Cégnév  
Telefonszám   Cégjegyzékszám  
Szállítási cím   Adószám  
E-mail cím   Nyilvántartási szám  
Kivitelezési cím   Közösségi adószám  
OM azonosító   Cég típusa  
Megrendelési adatok   Kiadott számla sorszáma  
Felmérés száma   Rendelés száma  
Díjbekérő száma   Telj.ig vagy szerződés száma  
Előlegszámla száma   Kiadott árajánlat száma  
Adatkezelési kartonszám   Kiadott terv sorszáma  
Nagyker partnerszám   Vevő kód  
Hibajegy száma      

Kelt: _____________________________

2020.01.13 v200113_AD 

CroatianEnglishGermanHungarianRomanianSerbianSlovakSlovenianUkrainian