#1 Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Írjon nekünk üzenetet egyszerűen 5 mp alatt ide kattintva!

#2 Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: http://napvitorlashop.hu, http://nemzetinapvitorla.hu és a http://napvitorladiszkont.unas.hu weboldal, amely

távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés

megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári

Törvénykönyv szerinti,

– a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
– a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Rövidítések: Napvitorladiszkont webáruház – NDKW, DKW 

#3 Vonatkozó jogszabályok

#3.1 A szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak

1. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
3.  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
4. 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
5. 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
6. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
7. 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
8. 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
9. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
10. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

#3.2 Kell-e építési engedély a napvitorlához?

Nem kell, mert a napvitorla telepítése tartó-oszlopokra, illetve már meg lévő építményekre, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 14. sorának hatálya alá tartozik, melynek értelmében a tevékenység építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység 

#4 Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja, hogy a vsásárlással fizetési kötelezettsége jön létre, melyet a webshopon választható fizetési módokkal egyenlíthet ki. 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

#4.1 Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

#4.2 Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

 

#5 A szerződés nyelve, a szerződés formája

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

A Napvitorladiszkont Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az NDKW azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Az eladó, tehát a webshop tulajdonosa kizárólag a következő írásos dokumentumokat iktatja a vásárlástól számított 5 éven keresztül:
– megrendelések, és azok visszaigazolásai visszaigazolási, és vagy módosító e-mailek
– panasz bejelentések
– elállási nyilatkozatok, csere dokumentációk tervek, közműtérképek
– felmérések
– nyilatkozatok
– számlák
– hivatalos megrendelés visszaigazolások
– jegyek, hibajegyek

#5.1 Egyedi napvitorla szerződési feltételei

Egyedi termék megrendelése esetén

#6 Árak

#6.1 ÁFA tartalom

#6.1.1 Magyarországi értékesítés
Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk a napi árfolyamnak megfelelően.

#6.1.2 Külföldi értékesítés
Amennyiben Ön Európai tagországból vásárol és rendelkezik közösségi adószámmal a webshop automatikusan a nettó, tehát 0% áfával fogja a megrendelt csomag ellenértékét kiszámolni a megrendelés során.

Amennyiben Ön harmadik tagországból vásárol a webshop automatikusan a bruttó, tehát 27% áfával fogja a megrendelt csomag ellenértékét kiszámolni a megrendelés során.

#6.2 Fordított áfa (FAD)

#6.2.1 Ötvözött fémipari termékek fordított áfája
Magyarországon 2015. január 1-től új törvény lépett érvénybe Fordított ÁFÁ – val kapcsolatban. Az acéltermékek, közismertebben vasanyagok többségére bevezetésre került a „fordított” adózás alkalmazása.


Mit jelent ez pontosan rám nézve, mint Vásárló?
– Ha ön Magánszemély: az adózás illetve számlázás változatlan, továbbra is 27 %-os áfa megfizetése mellett vásárolhat.
– Ha ön vállakozás, vagy egyéni vállakozó: az adózás illetve számlázás változatlan, továbbra is 27 %-os áfa megfizetése mellett vásárolhat.

#6.3 Termék változatok árai
Vásárlás során Ön a termékek gyűjtő oldalán, tehát az alkategóriáknál a termék alap árát fogják látni. Vállalkozásunk által értékesített termékeknek legtöbbször van többi termék változata, melyeknek változatonként más ára van. A változat kiválasztásánál a rendszer automatikusan számolja a többlet költséget, mely a változat új ára lesz. Illetve a változat mögött zárójelben látható + érték a termékváltozat többlet költsége.

(Például: Drótkötél (6*19) 1770N/mm2 (3 mm) alapára br. 350 Ft,
Drótkötél (6*19) 1770N/mm2 (4 mm + 40 Ft), tehát a termékváltozat új alapára br. 390 Ft lesz.)

#6.4 Árgarancia

#6.4.1 Mit biztosít az árgarancia?
A jó árak mellé garantáljuk, hogy ha a termék megrendelése és számla kiállítása között fogyasztói áremelkedés történik, akkor a Napvitorlashop csapata az ebből származó többletköltséget nem hárítja Rád! Átutalással, vagy előreutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék számlázása közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

#6.4.2 Ki veheti igénybe az árgarancia szolgáltatásunkat?

Szolgáltatásunkat minden vásárlónk igénybe veheti.

#6.4.3 Mit kell tenni, hogy vásárlóként az árgarancia szolgáltatást érvényesíteni tudjam?

Nincsen további teendőd, mert a megrendeléskor automatikusan biztosítjuk számodra a szolgáltatást.

#6.5 Előleg
Vállakozó, a webshop üzemeltetője fenn tartja annak lehetőségét, hogy a következő esetekben 50%, vagy 100% előleget kérjen be:
– egyedi gyártású termék megrendelése
– nettó 100 000 Ft-t meghaladó megrendelés
– túl méretes áru megrendelése esetén (oszlopok…)
– árnyékolástechnikai termékek esetén (szúnyoghálók, redönyök, rolók…)
– egyes viszonteladó partnereinknél

#6.6 Számlázás

#6.6.1 Végszámla
Webshopunk státusz változások alapján automatikusan számlázza le a megvásárolt tételeket, melyet elektronikus formában küld el a rendszer az Ön regisztráláskor, vagy a termék megrendelésekor megadott e-mail címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Webshop üzemeltetője (továbbiakban: “Szolgáltató”) elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített számlát állítson ki. A vállalkozónak, tehát a webshop üzemeltetőjének 14 naptári napja áll rendelkezésre arra, hogy a a végszámlát, vagy az előlegszámlát kiállítsa.

A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus vagy papír alapú, de elektronikus úton elküldött számlát befogadja, Szolgáltató által küldött Számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig letölti (napvitorladiszkont@szamlazz.hu e-mail címről, egy darab Számlaértesítő tárgyú e-mail érkezik az Ön

postaládájába). Az Ügyfél Személyes Számlázz.hu oldalán az elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített számla legalább a külön törvényekben (Áfa tv. , Számviteli tv.) meghatározott időtartamig elérhető.

A Szolgáltató által kiállított elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített számlát a Számlázz.hu látja el időbélyegzővel és digitális aláírással a Szolgáltató megbízásából. A Szolgáltató által kiállított elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton, vagy papír alapon kell megőrizni. Az eredeti elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással (átvételi pont, házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített Számlát kap a rendeléséről.

Az így kiállított elektronikus, vagy papír alapú, de elektronikus úton kézbesített Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott telephelyen kapnak nyomtatott számlát az eladótól és regisztráláskor megadott címre kapnak papír alapú, de elektronikus úton kézbesített számlát is. (A csomagpontos szállítás nem tartozik a személyes átvételek közé)

(A kiállított számlát postai úton nem áll módunkban elküldeni!)

A kiállított számla pótlását a webshopban tudja a megrendelni, a státusz értesítésékben kiküldött számla sorszámra hivatkozva. Az alábbi linkre kattintva elérheti a webshopot.

#6.6.2 Előlegszámla, részszámla
Webshopunk a #6.5 pontban meghatározottak alapján előlegszámlát, vagy részszámlát állíthat ki, melyet a beérkezést követően automatikusan számlázzunk le a regisztrációkor megadott adatok alapján.

#6.6.3 Díjbekérő
Vállalkozásunk előreutalás, vagy átutalásos fizetési mód esetén díjbekérőt állít ki, mely alapján a megrendelt csomag végösszegét el lehet utalni. Webshop üzemeltetője a folyamatok gyorsítása érdekében kérheti, hogy az előreutalás a megrendelés visszaigazolás alapján történjen a megadott alapok alapján.

#6.7 Visszatartási jog
Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Részletfizetés esetén a termék egészen a termék teljes vételár kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonát képezi. Amennyiben a megrendelés nem kerül kiegyenlítésre úgy az Eladó indoklás nélkül elállhat a megrendelés teljesítésétől.

#6.8 Túlfizetés
Abban az esetben ha a vásárló több pénzt utal, mint amennyi a tényleges tartozása, akkor túlfizetés keletkezik. Melyet adott esetben vagy azonnal a vásárló pontgyűjtő számlájára írunk jóvá, vagy kupon formájában beválthat a következő vásárlásnál.

#6.9 Kuponok, kedvezmények
Az Ügyfél tudomására szolgál, hogy a Szolgáltató által a Weboldalon szerepeltetett bruttó vételárból vagy a bruttó vételárból és a bruttó szállítási díjból kedvezmény érhető el a Szolgáltató által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott online kuponok érvényesítésével. Azt, hogy az online kupon nyújtotta kedvezmény a bruttó vételárból vagy a bruttó vételárból és a bruttó szállítási díjból vehető-e igénybe, továbbá az online kupon érvényesítésével elérhető kedvezmény mértékét vagy összegét, a kupon beváltásának időszakát, illetve határidejét valamint a beváltás és a kedvezmény igénybevételének egyéb feltételeit az adott kupon tartalmazza. Amennyiben az online kupon tartalmából kifejezetten más nem következik, a kupon egy alkalommal használható fel a Napvitorladiszkont Webáruházában történő vásárlás során azzal, hogy a kupon érvényesítésével elérhető kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható.

A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az online kuponok rendelkezésre bocsátására elsődlegesen a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján, így a Szolgáltató által meghirdetett promóciók keretében, a promóció szerinti feltételek Ügyfél általi teljesítése esetén kerülhet sor; ilyen esetekben az online kuponnal elérhető kedvezmények összegét, illetve mértékét, a kupon beváltásának feltételeit is jogosult a Szolgáltató egyoldalúan meghatározni.

A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott online kupon, illetve az azzal elérhető kedvezmény érvényesítésére kizárólag a megrendelés leadása előtt van mód az adott kuponra irányadó beváltási feltételek betartásával a jelen bekezdésben foglaltak szerint. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a kuponnal elérhető kedvezmény utólagos érvényesítésére, így a már megrendelt termékek és szolgáltatások árából történő utólagos levonására nincs lehetőség.

A kupon beváltása és így a kedvezmény érvényesítése a megrendelés során, az „A bevásárlókosárhoz” gomb megnyomását követően betöltődő oldalon történhet, a kuponhoz tartozó kódnak a „kupon kódom” mezőbe történő beírásával és ezt követően a „kupon kódom” mező mellett található „Beváltás” gombra kattintással. A sikeres beváltást követően a fizetendő összeg a kuponnal elérhető kedvezmény összegével, illetve mértékével módosul (csökken), a megrendelés folytatása során a rendszer már a kedvezménnyel csökkentett összegű díjakat / fizetési kötelezettséget tünteti fel

#6.9.1 Pontgyűjtő számla
A vásárló vásárlásai során egy pontgyűjtő számlára pontokat gyűjthet. Beállítható minden termékhez, hogy annak megvásárlásakor hány pontot kapjon a vevő, amit későbbi vásárlásaikor felhasználhat. Ugyancsak ezen funkció használatával lehetséges a vásárlók jutalmazása regisztráció esetén, így irányítva látogatókat inkább a regisztrált vásárlási metódus felé.

#6.9.2 Kupon beváltásának módja
A kupon beváltása és így a kedvezmény érvényesítése a megrendelés során, az „A bevásárlókosárhoz” gomb megnyomását követően betöltődő oldalon történhet, a kuponhoz tartozó kódnak a „kupon kódom” mezőbe történő beírásával és ezt követően a „kupon kódom” mező mellett található „Beváltás” gombra kattintással. A sikeres beváltást követően a fizetendő összeg a kuponnal elérhető kedvezmény összegével, illetve mértékével módosul (csökken), a megrendelés folytatása során a rendszer már a kedvezménnyel csökkentett összegű díjakat / fizetési kötelezettséget tünteti fel.

#6.9.3 Kedvezmények
Webáruházunkban időszakos jelleggel tartunk akciós termékeket. Ezen termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart. Törzsvásárlói programunk már a Napvitorladiszkont webáruházban is igénybe vehető a kivitelezéseken túlmenően.
Egyes kedvezmények igénybe vételével összefüggésben az alábbi korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
– Akciós árú termékek esetében további (egyedi/törzs) kedvezmény nem érvényesíthető;
– Határozott idejű/lejáratú kedvezmények csak a megadott időszakban érvényesek és felhasználhatók;
– Kedvezmények (egyedi/törzs) összevonására, halmozására nincs lehetőség.

#6.9.4 Kedvezmények viszonteladó partnereinknek
Egyes viszonteladó, vagy nagyker partnereinknek egyedi sávos kedvezmény rendszert biztosítunk, melyet az alábbi táblázatban rögzítünk.

0 – 15 db napvitorla nincs kedvezmény (kisker sáv)
5 – 22 db napvitorla nagyker 1 sáv
22 db napvitorlától nagyker 2 sáv

Abban az esetben, ha egy partnerünk huzamosabb idő (3-5 vásárlás) után is csak pár darabot rendel, tehát a napvitorlák száma nem éri el a 15/22 db-t akkor a webáruház automatikusan felfüggeszti a kedvezményt a következő 15/22 db feletti megrendelésig. Az első megrendeléskor a rendszer nem számol automatikusan, csak az első tényleges megrendelés után teszi a megfelelő csoportba a Megrendelőt. Tehát a kedvezményes árakat a második megrendeléskor fogja látni.

#6.10 Fizetéssel és szállítással kapcsolatos kezelési költségek
Vállalkozásunk bizonyos esetekben kezelési költségeket számol fel. Ilyen merülhet fel
– Magyarország területén a bankkártyás fizetési módnál (+ 1%),
– illetve külföldön (zone 1) az utánvét kezelési költségénél (+ 1 426 Ft).

#6.11 Egyedi termékek árai
Webáruházunkban árulunk egyedi készítésű termékeket is. Ezeknek az árát a termék megrendelése után státusz értesítő, vagy árajánlat formájában, de mindenképpen e-mailben küldjük vissza a megrendelőnek. Az egyedileg készített terméket kizárólag előleg megfizetése után rendeljük meg. (Előlegről bővebben a #6.6.2, #6.6.3 pontban olvashat)

Az egyedileg készített termékekre nem vonatkozik a 14 napos elállás, illetve cserélni sem lehet őket. Egyedi terméket kizárólag egy a Megrendelő által készített tervvel, rajzzal, skiccel, vagy megrendelő lappal együtt tudjuk befogadni. Ezek feltöltésére a vásárlás során megrendelésnél külön lehetőséget biztosítunk.

#6.12 Adminisztrációs és csomagolási költségek

Megrendelt termék cseréje (pl.: rossz vagy elmért méret, rossz színválasztás, vagy anyag minőség kifogásolása) esetén plusz bruttó 4000 Ft díjat számítunk fel a csomag összköltségén felül.  

#7 Sérült, hibás termékek

#7.1 A NDKW üzemeltető NDKW az úgynevezett „Sérült” termékkategória alatt használt termékeket kínál megvételre. A használt termék fogalma alatt az NDKW többek között a csomagolássérült, esztétikai sérült, beüzemelt, kipróbált, anyaghibás, kis sérült, lyukas, elállás keretében visszaküldött stb. termékeket érti.

#7.2 NDKW felhívja a Vásárló szíves figyelmét arra, hogy az sérült termék adatlapján a termékről készült részletes fotódokumentáció és a termék sérült besorolását alátámasztó részletes leírás közzététele útján ad a termék állapotáról tájékoztatást. NDKW törekszik arra, hogy az Sérült termék vonatkozásában a lehető legteljesebb tájékoztatást adja, azonban a legnagyobb körültekintés mellett is előfordulhat elírás, esetleg hiányos tájékoztatás.

#7.3 NDKW nyomatékosan felhívja a Vásárlók szíves figyelmét arra, hogy az sérült termékkategóriába tartozó termékek jellegüknél fogva rendkívül korlátozott mennyiségben (jellemzően 1 darab) állnak rendelkezésre. A termék adatlapján feltüntetett darabszámon felül az Sérült termék nem elérhető, arra megrendelés, vételi ajánlat érvényesen nem tehető.

#7.4 NDKW az sérült termékeket az alábbi alkategóriákba sorolja be attól függően, hogy a termék, és/vagy annak csomagolása milyen műszaki, esztétikai stb. állapotban van. NDKW fenntartja a jogot, hogy az alkategóriákat egyoldalú döntése alapján bármikor módosítsa, kiegészítse vagy meglévő alkategóriákat másikkal vonjon össze, illetve szüntessen meg.

#7.5 Sérült termékkategóriába tartozó termékekre vonatkozó jótállás / kellékszavatosság

Az adott sérült termék termékoldalán a Vásárló tájékoztatást kap arról, hogy az általános szabályokhoz képest milyen speciális jótállási / kellékszavatossági jogok illetik meg.

Egyes forgalmazók gyakorta hivatkoznak arra, hogy az akciós vagy leértékelt árura nem jár szavatosság, illetőleg garancia. A vonatkozó jogi előírások alapján az ilyen termékekre is ugyanúgy irányadóak a szavatosság, illetőleg kötelező jótállás már ismertetett szabályai.

Például abban az esetben, ha az üzletben felhívták a fogyasztó figyelmét arra, hogy a megvásárolt cipő azért akciós, mert valamilyen apró szépséghibája van (varráshiba), akkor ezen hiba miatt valóban nincsen lehetőség kicseréltetni, kijavíttatni azt, azonban a termék más – nem ismert – hibája esetében érvényesíthetőek a szavatossági jogok. 

Kategória Sérülés Sérülés leírása Jótállás
 – 20% Kisebb esztétikai hiba, anyag árnyékolási képességét és a mükődését nem befolyásolja kb 5 – 6 cm szálhiba, vagy elszínezödőtt anyag nincs csere, és elállás csak kötelező szavatosság
– 30% Nagyobb esztétikai hiba, anyag árnyékolási képességét és a mükődését nem befolyásolja Hullámos anyag, nagyobb felületű szálhiba, vagy pöttyös anyag nincs csere, és elállás csak kötelező szavatosság
– 50% Lyukas anyag, mely befolyásolja az anyag árnyékolási képességét és a mükődését is.  Kilyukadt, szakadt, esetleg egyéb módon sérült anyag nincs csere, és elállás csak kötelező szavatosság

#8 Szállítási információk és csomagolás

#8.1 Szállítás

#8.1.1 A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget, kivéve a jelen ÁSZF – ben megjelölt nagyméretű csomagokat. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő vagy a nagyméretű csomagot tartalmazó kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Az Ügyfél az aktuális szállítás díjakról ide kattintva tájékozódhat. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes, kivéve a jelen ÁSZF – ben megjelölt nagyméretű csomagokat. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Nagyméretű csomagok kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra, ingyenes kiszállítás nem igényelhető! A túl méretes, vagy az ÁSZF – ben nagyméretű csomagként megjelölt megrendeléséket az ügyfél bármikor díjmentesen átveheti Vállalkozásunk telephelyein.

#8.1.2. Jelen ÁSZF tekintetében nagyméretű csomagnak minősül többek között minden oszlop, instant rendszerek, szúnyogháló, redőny valamint minden olyan megrendelés, amelyben az adott termék súlya meghaladja vagy a termék mérete bármely irányban nagyobb, mint a szállítás oldalon megjelölt mértékek. Az adott termékek vonatkozásában a termék adatlapján a Specifikációk rész alatt megtalálható az érintett termék súlya vagy mérete.

#8.1.3. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Weboldal információk menüpont szállítás linkje alatt közölt szállítási határidők kizárólag

tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a megrendelt árut, kivéve abban az esetben, ha a Vásárló speciálisan elkészítendő egyedi terméket rendel, vagy nehezen, különleges beszerzést igénylő terméket rendelt meg. A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

#8.1.4. A megrendelt terméket – az Ügyfél előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyein. Szolgáltató aktuális szaküzleteinek és egyben telephelyeinek listája ide kattintva érhető el.

#8.1.5. Amennyiben az Ön által leadott megrendelést szét kell szednünk (pl. egyik megrendelt termék későbbi kiszállítása miatt), minden esetben dupla, azaz 2x vagy több kiszállítási díjat számítunk fel!

Webshopunk által biztosított szállítási módokat ide kattintva éri el (http://www.napvitorlashop.hu/szallitas)

#8.1.6 Szombati kiszállítás

 

#8.2 Csomagolás

A napvitorlák csomagolása minden esetben papír dobozba történik. Több napvitorla rendelése esetén a napvitorlákat összecsomagoljuk, illetve esetenként egy nagyobb dobozba csomagoljuk össze (gyűjtődobozként, külön jelölve).

#8.3 Túl méretes szállítmányok

A megrendelt oszlopokat, illetve Instant Napvitorlaredszereket TM, szúnyoghálókat, redőnyöket, naprolókat (separet) kizárólag depó és depó közti szállítással tudjuk vállalni, így az Önhöz legközelebb lévő depóból 5 naptári napon belül el kell szállítania.

A túl méretes szállítmány szállítása csak Magyarország közigazgatási határain belül történhet és bruttó 21 000 Ft a szállítás költsége. (Depók térképét a 8.7 pontban találhatja meg.) 

 

#8.3.1 100 kg feletti túl méretes szállítmány

100 kg feletti túl méretes szállítmányokat egy a Szolgáltató által megbízott szállítmányozó cég végzi el. A díjszabás a megrendelt súly alapján történik, így minden esetben egyedileg határozzuk meg, melyre szállítás előtt árajánlatot teszünk a Vásárló felé. Amennyiben a Vásárló nem fogja el a szállítmányozási cég által biztosított szállítást lehetőséget biztosítunk a telephelyeinken történő személyes átvételre is.

#8.4 Személyes átvétel

#8.5 Csomagpontos, vagy automatás szállítások

A GLS CsomagPontok csomagfeladó és átvevő helyek. Különböző üzletekben működnek (bolt a boltban rendszerben), ahol gyorsan intézheti a csomaggal kapcsolatos ügyeit. Magyarországon több mint 800 GLS CsomagPont van, ahol csomagokat tud feladni. A leggyakoribb nyitva tartási idő hétköznapokon 10.00 és 18.00 óra között, de számos üzlet ennél hosszabb nyitva tartási időben várja a vásárlókat. A GLS Automata újabb kényelmi megoldás csomagátvétel esetén. Frekventált, könnyen megközelíthető helyeken találhatóak, mint például nagy bevásárlóközpontokban, vagy fő buszpályaudvarokon. A Címzettek újabb kézbesítési opcióként választhatják a GLS Automatát. A csomagok 5 munkanapon keresztül érhetőek el a nap 24 órájában. Magyarországon tizenegy GLS Automata található.

GLS CsomagPont / GLS Automata kereső

#8.6 Termék rendelkezésre állása

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”- ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a NDKW fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a NDKW vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a NDKW-t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

#8.7 Depók listája

1D Balatonkeresztúri depó HU8648 Balatonkeresztúr, Kossuth út vége, külterület
2D Budapesti depó HU1239 Budapest, Európa út 12.
3D Debreceni depó HU4002 Debrecen, Biczó István kert 80.
4D Dunakeszi depó HU2120 Dunakeszi, Pallag út 29.
5D Egri depó HU3300 Eger, Kisasszony utca 8.
6D Gyomaendrődi depó HU5500 Gyomaendrőd, VI. kerület
7D Győri depó HU9027 Győr, Puskás Tivadar utca 12. 
8D Kecskeméti depó HU6000 Kecskemét, Matkói út 16.
9D Miskolci depó HU3527 Miskolc, Fonoda utca 26
10D Nyíregyházi depó HU4400 Nyíregyháza, Tünde utca 10
11D Pécsi depó HU7630 Pécs, Mohácsi út 56.
12D Szegedi depó HU6728 Szeged, Kereskedő köz utca 4.
13D Székesfehérvári depó HU8000 Székesfehérvár, Újvásáraljasor sor 18. 
14D Szekszárdi depó HU7100 Szekszárd, Sport utca 9.
15D Szolnoki depó HU5000 Szolnok, Panel utca 9.
16D Szombathelyi depó HU9700 Szombathely, Mérleg utca 4.
17D Tatabányai depó HU2800 Tatabánya, Fürdő utca 55.
18D Veszprémi depó HU8441 Márkó, Iparos utca 6 – 8.
19D Zalaegerszegi depó HU8900 Zalaegerszeg, Zrínyi utca 83.
20D Csornai depó HU9300 Csorna, Bartók Béla út 85. 
21D Hatvani depó  
SZEM Személyes átvétel győri telephelyünkön HU9025 Győr, Harmat utca 5.

#8.8 Csomagkövetési linkek

GLS belföldi csomagkövetés
GLS nemzetközi csomagkövetés
Express ONE belföldi csomagkövetés
Express ONE nemzetközi csomagkövetés

#9 Külföldi értékesítés

Eladó megkülönbözteti a webáruház használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vásárlókat.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen

pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében. Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg és minden esetben előreutalással 100%-ban illetve egyes tagállamokban biztosítjuk az utánvétes fizetés lehetőségét is.

Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.

Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyeztetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára, amennyiben a Vásárló utánvételes fizetési módot választotta úgy elég a szállítás napján megfizetni a szállítás és a termék díját.

#10 A weboldal megfelelő használata

A honlap online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A termékek kategóriákba és alkategóriákba vannak rendezve. A honlapon a Felhasználó menüpontok és kategóriák segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A honlap bal oldalsávjában látható frissítési dátum, mely adott esetben jelzi azt, hogy a raktárkészlet mennyire friss.

A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategóriákat Felhasználó a honlap vízszintes menüsorában találja meg. A kategóriák közötti keresést a menüsor két szélén lévő duplanyíl segíti. Az Akciós termékek kategóriában – amely a honlap jobb felső sarkában található – az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél – a termékre kattintva a leírásban – külön- külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. Az Újdonságok menüpontban – a honlap jobb felső sarkában – találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek. A kategória nevére kattintva további alkategóriák találhatók, az alkategóriára kattintva az itt szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni, valamint lehetőség van termékek listaszerű megjelenési sorrendjének több funkciós módosítására is a termékek alatt. A listás nézetben a vásárló tájékozódhat a termék áráról, az esetleges akcióról, az akció mértékéről, és arról, ha az adott termék újdonságnak számít. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő terméktalálatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

#10.1 Kategória

A kategória nevére kattintva további alkategóriákat találunk, melyre rákattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról és a raktáron található darabszámokról.

#10.2 Raktárkészlet

A webhsopon bal oldalon található oldalsávban mindig fel van tünteve, hogy mikor volt a legfrissebb készlet információ feltöltve. Az Ön által választott termék aktuális elérhető raktárkészletét a termék részletek oldalán az adatok fülön találhatja meg. Továbbá a termék változatokban az összes, az adott termékből választható, vagy rendelhető típus látható csak.

A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt. A NDKW megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a NDKW adatbázisa frissítve lett. NDKW csapata mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.

#10.3 Keresés

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

#10.4 Termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékek adatlapján megjelenített képek illetve a fotókon látható színek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

#10.5 Kosár

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. Illetve a kosár gomb felett megtalálható a választható paraméterek is, illetve megadhatóak egyedi, speciális adatok is. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Lehetősége van a kosár tartalmát elmenteni, illetve lehetősége van a kosár tartalmát kinyomtatni árajánlat formájában.

#10.6 Árajánlat a kosár tartalma alapján

A Vásárlónak lehetősége az összeválogatott kosarát árajánlat formájában kinyomtatni. Lehetősége van regisztrációval és regisztráció nélkül is használni ezt a modult, amennyiben Ön regisztrált úgy a regisztrációkor megadott adatai rákerülnek a kinyomtatott árajánlatra. Az “árajánlat nyomtatása” gombot a kosár oldalon fogja megtalálni. Vállalkozásunk által kiadott árajánlat a következő 7 naptári napban érvényes.

#10.7 Kosár elmentése

Lehetősége van a kosár elmentésére is így lehetőség nyílik a vásárlás egy későbbi időpontban való befejezésére. Illetve a rendszer automatikusan elmenti a félbe-, vagy elhagyott kosarak is. Melyet a webáruházunkba történő visszatérés esetén egyszerűen a kosár oldalon visszatud állítani.

#10.8 Regisztrálás

A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre,

regisztrációra és végül a vásárlásra. A regisztrációs vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

A Felhasználónak, amennyiben a Felhasználó magánszemély meg kell adnia a személyigazolvány számát. Erre azért van szükség, hogy későbbiekben a csomag kézbesítése során a futár ez alapján egy biztonsági ellenőrzést végezhessen el.

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e- mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon.

Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. A szolgáltató 24 óra letelte után nem köteles a hibás, vagy rosszul megadott adatokon, illetve a hibásan megrendelten termékeken változtatni. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

#10.8.1 Miért ELŐNYÖS A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓI FIÓK?

Minden vásárlásod egy helyen elérheted.
Rendelésed követhetővé válik, ráadásul e-mail és SMS értesítéseket is kapsz az aktuális állapotról. Rendeléseid számos módon módosíthatod, ha úgy alakul, hogy változtatnod kell.
Kedvezményed, kuponjaid, pontgyűjtő számláid külön menüpontban érhetők el.
Garanciális, vagy elállási, csere ügyintézésed online követhetővé válik.
Elérheted az általunk biztosított szerelési és használati útmutatókat.
Regisztráció esetén korlátozott ideig 5 pontot írunk jóvá a pontgyűjtőszámládon. (5 pont = 5 ft) [Érvényes: 2019.04.22-től visszavonásig]

#10.9 Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

#11 Rendelés menete

A kiválasztott termékeket a Vásárló virtuális kosárba helyezi a “KOSÁRBA TESZ” gomb megnyomásával. A gomb megnyomását követően a jobb felső sarokban található kosár ikon mellett megjelenik a tételek mennyisége, illetve a kosárba helyezett termékek összesített ára.

Az Kosár ikon megnyomását követően a vásárló áttekintheti a kosár tartalmát, a kiválasztott termékek nevét, a termékek mennyiségét és a termékek árát. Az áttekintés tartalmazza a megvásárolni kívánt termékért és szolgáltatásért fizetendő bruttó összeget. A „Megrendelés” gomb megnyomásával a Vásárló továbbléphet. A következő képernyőn a már regisztrált Vásárló e-mail címével és jelszavával beléphet fiókjába, ennek hiányában új fiókot hozhat létre, vagy választhatja a regisztráció nélküli vásárlást.

Az új fiók létrehozása során a vásárló megadja a szerződéskötéshez szükséges adatait. A regisztráció során a vásárlónak lehetősége van számlázási és szállítási adatok megadására. Az adatok kitöltését követően a Vásárló akkor tudja a fiókját létrehozni, ha kipipálja, hogy elolvasta és elfogadta az általános szerződési feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót és rákattint a „regisztráció” gombra.

A már regisztrált vásárló előzőleg kitöltött egyes adatait a rendszer automatikusan megjeleníti.

A szálítási, illetve a fizetési mód kiválasztását követően a Vásárló a „TOVÁBB” gomb megnyomásával a szállítási, illetve a számlázási adatokat adhatja meg. Ezt követően egy összegzés található, amely tartalmazza a kosárban található termékeket, illetve a fizetési és szállítási módot. Itt a vásárlónak lehetősége van megjegyzést írni a Szolgáltató számára. Továbbá lehetősége van megadni a kívánt szállítási napokat is. Illetve lehetőség van hivatalos megrendelést, vagy szerződést is feltölteni.

A rendelés elküldését megelőzően a vásárlónak nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelés elküldésével megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez. E nélkül a megrendelés nem küldhető el. A vásárló a „MEGRENDEL” gombra kattintva véglegesítheti a rendelését.

A rendelés véglegesítését követően a Vásárlót tájékoztatjuk a rendelés sikerességéről, számáról, valamint arról, hogy a rendelése részleteit megküldtük az általa megadott e-mail címre.

A honlapon történő vásárláshoz a regisztráció opcionális, azonban előnyökkel jár.

Webáruházunkban csak háztartásban használatos mennyiséget szolgálunk ki (kivéve viszonteladóink által rendelt mennyiségek), továbbá fenntartjuk a jogot, hogy az ezt meghaladó mennyiségű termékre vonatkozó ajánlatot visszautasítsuk. Továbbá webáruházunk nem értékesít önmagában szerelvényeket és szerelvénycsomagokat. Előbbi termékeket kizárólag nálunk vásárolt napvitorla esetén értékesítünk, tehát megrendelés során legyenszíves hivatkozni a megrendelés számára.

Rendelés leadását követően automatikus e-mail üzenetben értesítjük a rendelés befogadásáról, ebben rögzítésre kerül a megrendelt termék, a termék mennyisége, a rendelés száma, a szállítás és a fizetés módja és a honlapon közzétett ár. Kérjük, vegye figyelembe hogy ez az e-mail nem minősül a megrendelés visszaigazolásának sem a termék ára, sem annak elérhetősége vonatkozásában.

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul vagy legkésőbb 24 órán belül közölni.

Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 1 munkahét során egy második státusz értesítő e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.

Webáruházunkban a termékek az általános forgalmi adót már tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve. A termék vételár nem tartalmazza a szállítási költséget.

A számlát a Dr Marketing KFT a Számlázz.hu számlázóprogram segítségével állítja ki.

#12 Általunk a webshopban, és az e-mailezésekben használt státusz értesítések

Státusz neve

Leírás Kiküldött dokumentumok
#12.1 Feldolgozásra vár

A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának.

– Megrendelés visszaigazolás (nyomtatható pdf)
– Általános szerződési feltételek
– Adatkezelési feltételek
– Adatkezelési nyilatkozat
– Elállási nyilatkozat

#12.2 Csomagolás alatt

A rendelésről egy második e-mailt kap, amennyiben a megrendelt napvitorlák raktáron van és vállakozásunk elkezdte csomagolni az Ön számára.

– Szükség esetén szállítólevelek

#12.3 Átadva futárszolgálatnak
(Átadva a futárszolgálatnak – Export)

A rendelésről egy harmadik e-mailt kap, amennyiben az Ön által megrendelt csomagot átadtuk a szállítmányozási cégnek.

– Csomagszámok
– Elektronikus számla

#12.4 Csomagpontban, depóban átvehető

Abban az esetben, ha a megrendelése kiszállítását csomagpontba, vagy depóba kérte akkor az érkezése napján az alábbi státusszal értesítjük, hogy felvehető a csomag a kiválasztott pontban. 

 

#12.5 Megrendelés lezárva
(- Egyedi napvitorla, vagy termék
– Kivitelezés előtti megrendelés
– Export)

A rendelésről egy utolsó e-mailt kap, amennyiben az Ön által megrendelt csomagot a futárszolgálat kiszállította Önnek.

– Használati és szerelési útmutató
– Műbizonylatok

#12.6 Megrendelés lezárva – Garanciavesztés

A rendelésről egy utolsó e-mailt kap, amennyiben az Ön által megrendelt csomagot a futárszolgálat kiszállította Önnek, de Vállalkozásunk nem vállalja az e-mailben, vagy telefonon előre jelzett feltételek miatt a garanciát – Használati és szerelési útmutató
– Műbizonylatok

#12.7 Készlet, vagy termék hiány

Amennyiben az Ön által megrendelt termék nincs készleten akkor ilyen értesítést kap.  – Helyesítő termékek listája
#12.8 Visszamondva, storno Megrendelés kiszállítás előtti lemondása esetén  
#12.9. Sikertelen rendelés Sikertelen, hibás megrendelés a vásárló részéről  
#12.10 Beszerzés alatt Megrendelt termék beszerzését kérte a vásárló.  
#12.11 Beszerzés alatt – PES Megrendelt PES termék beszerzését kérte a vásárló.  
#12.12 Csere, kivizsgálás

Elállás, vagy garanciális ügyintézés során a webáruház üzemeltetőjének visszaküldött termékek kivizsgálásának kezdete

– Hibajegy
#12.12 Az adott év (pl. 2019), vagy adott év és hónap (pl. 2019. június) A megrendelt terméket kérés esetén a megjelölt évben, vagy hónapban tudjuk megrendelni  
#12.14 Készletezés alatt A megrendelt termék leltározás alatt van, így az nem küldhető ki a leltározás befejezéséig.  
#12.15 Címkézés   – Elektronikus számla
– Csomagszámok
#12.16 Egyeztetés, kiszállítás egyeztetés Abban az esetben, ha a megrendelő még nem véglegesítette a megrendelésben kért változtatásokat ilyen státuszba kerül át a megrendelése  
#12.17 Személyes átvétel Amennyiben megrendelésénél a személyes átvétel választotta, akkor ebben a státuszban értesítjük az átvétel lehetséges időpontjairól és az átvétel pontos helyszínéről.  – megrendelés visszaigazolása
– átvételi elismervény
– Elektronikus számla 
– elállás
– Használati és szerelési útmutató
#12.18 Későbbi kiszállítás Megrendelő által kért későbbi kiszállításról küldött értesítő  
#12.19 Egyedi napvitorla, termék megrendelés Amennyiben Ön egyedi gyártású terméket, vagy napvitorlát rendelt, ez a státusz tájékoztatja arról, hogy a megrendelt termék gyártásba került.  – Egyedi termék megrendelési űrlapok
#12.20 Cserélve Kivizsgálásra, cserére visszaküldött termék cserélve lett a státuszba helyezés napján.   
#12.21 Visszaküldve, garanciálisan visszaküldve Kivizsgálásra, cserére visszaküldött termék vissza lett küldve a státuszba helyezés napján.   
#12.22 Elállás, visszautalva Visszaküldött terméktől elállt, és  a státuszba helyezés napján a fizetett végösszeg visszautalásra került  
#12.23 Szabadságolás Abban az esetben, ha a webshop csapata szabadságon van, ezzel a státusszal jelezzük az első munkanapot és a szállítási dátumot.  
#12.24 Kiszállítás csúszása Abban az esetben, ha a már szállításra jelölt megrendelés kiszállítása csúszik, akkor ebben a státuszban tájékoztatjuk az új, várható kiszállítási időpontról.   
#12.25 Díjbekérőzve Amennyiben Ön megrendelését előreutalással fizeti akkor díjbekérő elküldésének napján ebbe a státuszba kerül a megrendelése.   
#12.26 Árajánlat Megrendelésre kért árajánlat  – Árajánlat
#12.27 Hibajegyre kiírva Garanciális ügyintézés, vagy egyéb csere, elállás esetén megrendelése mellett egy hibajegyet is készítünk.  – Hibajegy

#13 Munkalap, vagy hibajegyek megfelelő használata

Munkalap/hibajegy nyitására az alábbi esetekben lesz szükség:
– Elállás, csere
– Garanciális ügyintézés
– Egyedi termék megrendelés
– Kivitelezés megrendelés, és teljes ügyintézése
– Felmérés kérése, és ügyintézése
– Panasz bejelentés

Használata

1. Új munkalap küldéséhez klikkeljen az „Munkalap nyitása” gombra a Napvitorladiszkont oldalán. (Ez a gomb több helyen is megtalálható) 
2. A új fülön megnyíló oldalon megtalálhatja a munkalap/hibajegy kezelő szoftverünket.
3. Új munkalap, vagy hibajegy küldéséhez klikkeljen az „Új hibajegy nyitása” ikonra.
4. Ezután a szükséges kapcsolatfelvételi adatokat kell megadni! Csillagozott mezők megadása kötelező. 
5. Ha megadtuk az adatokat, kiválaszthatjuk, hogy milyen ügyben szeretnénk hibajegyet küldeni.
6.
Miután a legördülő menüből kiválasztottuk a kívánt témakört , melyben szeretnénk üzenetet küldeni az üzemeltetőnek, a képernyőn megjelennek újabb felületek, ahol az üzenetünket beírhatjuk.
7. A „rövid leírás”-ba egy cikkszám vagy bármilyen egyéb tárgy beírható ( ezzel gyorsan azonosíthatjuk az üzenetünket visszakereséskor), majd egy hosszabb leírást közölhetünk vagy kérdést tehetünk fel a lejjebb található rubrikákba.
8. A probléma és kérdés közlése után file-okat vagy dokumentumokat tudunk „behúzni”/csatolni a közlendőnkhöz.
9.Ha ezt is megtettük, akkor a biztonsági kód megadásával, és ezután a „Hibajegy létrehozása”-ra kattintva véglegesíthetjük a hibajegyünk feladását!
10. Az üzenet ezután a korábban megjelölt témakörhöz kerül. A hibajegy elküldéséről a korábban megadott kapcsolati e-mail címre értesítés érkezik a hibajegy feladásáról!
11. A kérdés megválaszolásakor ugyanerre az e-mail címre küldünk választ!

#14 Referencia helyszín térkép

A referencia térképen mindenki által megtekinthető, ingyenes látogatható helyszínek vannak. 

#15 Eljárás hibás adat esetén

#15.1 Az adatbeviteli hibák javítása
#15.1.1 Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e- mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét és a megrendelt csomag elküldését.

Továbbá rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége miatt el nem küldött státusz értesítés érvényes, és kézbesítésre kerül a csomag.

Amennyiben a postafiók telítettsége miatt a megrendelt csomagot nem veszi át, és újra meg kell ismételnünk a kézbesítését úgy többletköltség kerül felszámításra.

Amennyiben a telefonszámát a megrendelés során rosszul, vagy hibásan adta meg és a futárszolgálat a kézbesítés napján nem éri el Önt, és újra meg kell ismételnünk a kézbesítését úgy többletköltség kerül felszámításra.

#15.2 Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

#16 Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található szöveges, grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és

annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
A jogtulajdonos: Dr Marketing KFT – Bőhm Ferenc

#16.1 A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

#16.2 A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

#16.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

#17 Üzemeltetés

# Üzemeltető, webáruház tulajdonosa
Cégnév: Dr Marketing KFT – Bőhm Ferenc (okleveles üzemmérnök)
Székhely: HU – 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69

Telephelyeink:
HU – 9025 Győr, Harmat utca 5.

(Telephelyeinken kizárólag a személyes átvétellel megrendelt csomagok átvételére van lehetőség. A napvitorlákat nem áll módunkban kicsomagolni, széthajtogatni! A megrendelés átvétele kizárólag előre leadott és leszámlázott rendelés alapján történhet, tehát a helyszínen nem áll módunkban módosítani a megrendelt napvitorlákat! Telephelyeinken kizárólag készpénzes fizetési lehetőség érhető el.)

Adószám: 12799147 – 2 – 08 | Közösségi adószám: HU12799147
Bankszámlaszám HUF: HU42 10700031 – 71284457 – 51100005
Bankszámlaszám EUR: HU97 10700031 – 71284457 – 50000005


Elérhetőségek:
Kivitelezés: +36 20 343 7746
Értékesítés: +36 70 306 1261
napvitorladiszkont@gmail.com
unas@napvitorladiszkont.hu

Nyilvántartásba vette a Gy-M-S megyei Bíróság mint Cégbíróság a 08-09-010180 cégjegyzékszámon.

# Tárhely szolgáltatás
Cégnév: DiMa.hu Kft
Székhely: HU – 4026 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
Elérhetőségek: 0620 577 4182 | info@dima.hu

# Domain szolgáltatás
Cégnév: DOTROLL KFT
Székhely: HU – 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Elérhetőségek: 06 1 432 3232 | support@dotroll.com

# Webshop szolgáltatás
Cégnév: Unas Online KFT
Székhely: HU – 9400 Sopron, Major köz 2. I/15
Elérhetőségek: +36-99 200-200 | unas@unas.hu

# Ügyfélszolgálat információi, nyitvatartás

Ide kattintva érheti el a webáruház információs oldalát, ahol az összes fontosabb információt egy helyre gyűjtve látja.

# Ügyfélszolgálatunk nyitvatartása

Hétfő: 08:00 – 18:00 Kedd: 08:00 – 18:00 Szerda: 08:00 – 18:00 Csütörtök: 08:00 – 18:00 Péntek: 08:00 – 18:00 Szombat: 10:00 – 16:00 Vasárnap: Zárva

# ÁSZF verziószám

2020.06.14. v200614_ASZF

A weboldalon található képek, információk, szövegek, használati és szerelési ábrák másolása és üzleti célú felhasználása nem engedélyezett  és törvénybe ütközik!

CroatianEnglishGermanHungarianRomanianSerbianSlovakSlovenianUkrainian